Huishoudelijk Reglement

Art.1   Rookregeling:

Het is niet toegestaan om in de bridgezaal te roken.

Art.2    Aan- en afmelden:

Aan- en afmelden is niet nodig.

Art.3    Alléén komen:

Alléén komen is geen bezwaar. U speelt (bijna) altijd, de TC (Technische Commissie) zal voor een partner zorgen.

Art.4    10 minuten voor aanvang aanwezig:

Men wordt verzocht 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. In verband met inschrijving en indeling.

Art.5    Competities:

Alle te spelen competities beslaan een cyclus van 5 speeldagen of ten minstens 100 handen.

Tijdens de speeldagen worden één van de volgende competities gespeeld:

1e:   paren – competitie

Per speelavond worden minimaal 24 spellen gespeeld.

Art.6    Vakantieregeling:

Het is voor een volledig paar mogelijk om maximaal 1 keer per seizoen (van 1 september tot 30 april) één aangesloten hele cyclus afwezig te zijn zonder te degraderen.

De vakantieregeling geldt alleen wanneer men vooraf te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van deze regeling.

Art.7    Spelen met een invaller/invalster:

Spelen met een invaller/invalster is altijd toegestaan. Men is vrij in het kiezen van een eigen partner.

Art.8     Clubkampioenschap:

De clubkampioenen is het paar dat op de laatste speeldag van het seizoen het hoogste percentage heeft behaald over alle interne competities van de vereniging.

Art.9  Lidmaatschap:

De contributie bestaat uit een vast en variabel gedeelte.

De vaste contributie bestaat uit een bedrag van € 10,00 per jaar per persoon.

De variabele contributie bestaat uit een bedrag van € 1,50 per persoon per keer dat men deelneemt aan een speeldag. Niet leden betalen € 2,00 per persoon per keer.

Het lidmaatschap loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Art.10     Opzegging lidmaatschap:

De opzegtermijn van het lidmaatschap bedraagt 1 maand en dient men per mail te melden bij het secretariaat.

Mocht er op 1 augustus geen bericht zijn ontvangen dan is men de vaste contributie voor het komende bridgeseizoen verschuldigd.

 Art.11    Prijzen etc.

Spelers bij bridgeclub “I LOVE BRIDGE” kunnen in aanmerking komen voor prijzen.

 Art.12    Wedstrijdleiding:

De WL behoudt zich het recht voor om:

A:   Tijdens een competitiedag spelers uit een bepaalde lijn te halen en deze in een hogere lijn te plaatsen. Deze paren/spelers behouden hun eigen score met een minimum van 50%.

B:   Het bestuur te adviseren bepaalde paren/spelers in een andere lijn te plaatsen waar zij volgens de regels recht op hebben.

C:   Na overleg met het bestuur af te wijken van de gestelde regels.

Art.13  Taakomschrijving bestuur en commissies;

Voorzitter.

Geeft dagelijkse en algemene leiding aan de vereniging.

– Verantwoordelijk voor de algemene coördinatie.

– Bewaken van de statuten als lid van het dagelijks bestuur.

– Gezicht en woordvoerder van de vereniging naar pers, ABF, overheid etc.

 – Schrijft persberichten aan de regionale pers t.b.v. promotie van diverse clubactiviteiten. Creëert vrije publiciteit voor de vereniging.

– Opstellen en uitvoeren van het beleid van de vereniging in overleg het dagelijks bestuur en de verschillende commissies

– Aanspreekpunt van het algemeen bestuur.

– Geeft leiding aan vergaderingen van het algemeen bestuur.

– Voorzitten –en voorbereiden van de algemene ledenvergadering

– Ondertekenen van officiële stukken.

– Woordvoerder naar de overheid en bedrijfsleven

– Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie.

– Levert regelmatig tekst aan t.b.v. de website van I Love bridge

– Aanspreekpunt voor klachten van leden vereniging

– Opent de speelavond en doet mededelingen aan de leden over bijzondere gebeurtenissen of wetenswaardigheden

Secretaris:

– Jaarlijkse ledenvergadering: voorbereiden van de vergadering in overleg met de voorzitter, versturen van uitnodiging aan de leden en het notuleren van de vergadering.

– Inkomende correspondentie/email/berichten verwerken en administreren en alle uitgaande correspondentie aan de leden en overige contacten.

– Ledenadministratie (nieuwe leden, bestaande leden, adreswijzigingen, uitschrijven van leden) conform wettelijk voorschrift.

– Voorbereiden en notuleren van de vergaderingen

Penningmeester:

– Jaarlijks aanschrijven van de leden t.b.v. het innen van de jaarcontributie en het wekelijks innen van de entree gelden tijdens de clubavond.

– Bijhouden contributie/ ledenadministratie en verzorgen van de boekhouding

– Opstellen van begroting (forcast) en het doen van contributievoorstel per jaar

– Opstellen balans en overzicht baten/debiteuren en lasten/crediteuren t.b.v. financieel jaarverslag ledenvergadering en vergadering dagelijks bestuur.

– Aanvragen van subsidies

– Opstellen van begroting (forcast) en de jaarrekening (werkelijke gemaakte kosten) t.b.v. de ledenvergadering

– Bewaken van budgetten en het geven van goedkeuring aan uitgaven van dagelijks bestuur of commissies

– Opdracht geven aan de kascommissie voor het controleren van de boekhouding

– Aanvragen van subsidies in overleg met dagelijks bestuur

Kascommissie:

– Het jaarlijks controleren van de door de penningmeester bijgehouden boekhouding.

– Tijdens de ALV verslag uitbrengen van de gecontroleerde boekhouding

– Schriftelijk verslag uitbrengen aan het bestuur van de gecontroleerde boekhouding

Wedstrijdleiding:

– Inschrijving van leden op de speelavond en hun indeling in de verschillende groepen conform huishoudelijk reglement

– Coördinator m.b.t. het regelen van invallers

– Vaststelling van het speelschema

– Toezien op technische commissie bij het gereed brengen van de speelzaal

– Toezien op ordelijk verloop van de speelavond

– Arbitrage

– Verzorgen van de uitslagen

Technische commissie:

– Het ondersteunen van de wedstrijdleider bij het tijdig klaarzetten van speelmateriaal en scorekaarten voorafgaand aan iedere speelmiddag/avond

– Controleren van speelmateriaal, vervangen waar nodig en in overleg met de voorzitter het bestellen van nieuw materiaal

– Jaarlijks opstellen van een schema t.b.v. de wedstrijdleider en de leden van technische commissie t.b.v. de competentieperiode als ook tijdens de zomercompetitie.

Lief en Leed commissie:

– Het verzorgen van attenties en contacten voor leden van club bij ziekte of feest. Ziekenbezoek namens de vereniging bij langdurige ziekte.

– Tijdig klaarzetten van de prijzentafel voorafgaand aan de speelavond en het doorgeven aan de voorzitter als nieuwe prijzen weer nodig zijn.

– Toezien op prijzentafel bij uitgifte van prijzen aan het einde van de speelavond

– Verjaardagskaarten versturen aan leden van de club.

Webmaster:

– Up to date houden van de website van I Love Bridge met algemene en club specifieke informatie.

– Uitslagen publiceren op de website

  Art. 14 Het Bestuur:

Het bestuur behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gestelde regels.

                                         ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥