Wedstrijdreglement

 

Artikel 1          Algemeen
1.1         Dit reglement is naast de Spelregels van toepassing op alle artikelen in het huishoudelijk reglement.
1.2        De wedstrijdleider (WL) wordt benoemd door de technische commissie  (hierna  te  noemen  de  TC)  en leidt de te houden bridgeontmoetingen.
1.3        De TC is belast met het voorbereiden van het wedstrijdprogramma.
1.4        Bij de aanvang van een  nieuwe  competitie  verdeelt de, voor  die  competitie  benoemde,  WL  de  paren over de verschillende groepen,  rekeninghoudend  met  de  regels voor promotie en degradatie, aan de hand van de resultaten van:
A.          De vorige competitie van het lopende seizoen.
B.    De plaatsingscompetitie waarmee het wedstrijd
seizoen eventueel is begonnen,
C.          De laatste competitie van het vorige wedstrijd-s
eizoen.

Artikel 2          Nieuwe leden
2.1        Deze worden, in overleg met de WL, in principe ingedeeld in de  laagste  groep.  De  TC  kan  hiervan  afwijken indien zij van oordeel is dat de speelsterkte van dit nieuwe paar dit rechtvaardigt.

Artikel 3          Nieuwe samenstellingen van paren
3.1        Paren die tijdens het seizoen wisselen van partner, beslissen zelf bij eventuele plaatsing van een der nieuw samengestelde paren in een andere groep, welk paar zijn plaats behoudt. Kunnen de paren onderling niet tot overeenstemming komen dan beslist de TC.
3.2        Voor  de  toekenning  van  scores  geldt  de  samenstelling  van   het  paar  zoals  dit bij de start van een competitie is aangemeld.  Indien  er  gedurende een lopende competitie één of meerdere nieuwe paren gevormd worden blijven de scores behaald  met de “oude” partner staan.

Artikel 4          Promotie/degradatieregeling
4.1        De promotie/degradatie regeling per cyclus is als volgt:
A.          ± 25% uit iedere groep promoveert, behalve uit de hoogste groep,
B.          ± 25% uit iedere groep degradeert, behalve uit de laagste groep.
Extra promotie of degradatie is mogelijk indien de WL dat nodig acht. Promotie is alleen mogelijk indien men minstens 3x in de desbetreffende cyclus met de eigen partner heeft gespeeld. Is een speler of paar 3x of meerdere malen absent tijdens een cyclus volgt automatische degradatie.
De TC kan hiervan afwijken, indien er een ongewenste groepsgrootte ontstaat na toepassing van dit artikel of indien bij aanvang van de nieuwe competitie het aantal  groepen  wordt gewijzigd.

Artikel 5          Aanvang wedstrijd
5.1        De spelers worden geacht ± 15 minuten voor aanvang van de zitting aanwezig te zijn.
5.2        Het paar dat te laat komt ontvangt een straf (arbitrale score). Onder te laat komen van een paar wordt verstaan het niet in de zaal aanwezig zijn van  één  of  beide  spelers  op het moment dat als begin is aangekondigd.
5.3        Met als oogmerk het beloop van de al begonnen zitting zo min mogelijk te verstoren maakt de WL voor een paar dat te laat is een keuze uit de volgende 2 mogelijkheden:
A:         Alleen die spellen, die in de resterende  tijd  nog  mogelijk  zijn,  worden   gespeeld. Voor de niet gespeelde spellen ontvangt het paar een score van maximaal 40%.
B:          Het paar wordt uitgesloten van deelname aan de betreffende wedstrijd.

Artikel 6          Absentie
6.1        Bij absentie door een volledig paar worden de volgende arbitrale scores toegekend:
voor paren- en laddercompetitie en eventueel andere competities wordt een arbitrale score toegekend:
A:          1ste keer afwezig E.G. [Max 50 %]

B:          2de keer afwezig E.G. [Max 45 %]
C:          3de keer afwezig E.G. [Max 40 %]
D:          4de keer afwezig Degradatie of  geen Promotie
Voor butler– en viertallencompetitie wordt een arbitrale score toegekend van:
A:          1ste keer afwezig 0 imp’s
B:          2de keer afwezig –5 imp’s
C:          3de keer afwezig –20 imp’s
D:          4de keer afwezig –50 imp’s enz.
6.2        De arbitrale scores kunnen nimmer hoger zijn dan het eigen behaalde gemiddelde.
6.3        Is een paar drie of meerdere keren afwezig tijdens een cyclus dan volgt automatisch degradatie.
6.4        Is van een paar 1 persoon aanwezig dan telt deze score mee voor het volledig paar.
6.5        In het geval dat een paar verhinderd is wegens deelname als o.a. clubteam aan officiële wedstrijden wordt een score toegekend gelijk aan het gemiddelde van de door dit paar behaalde en in de betreffende competitie nog te behalen scores.

Artikel 7          De wedstrijd
7.1        De WL maakt bij de aanvang van een competitie per groep en per ronde de speeltijd en de tijd bestemd voor het wisselen bekend.
7.2        Vijf minuten voor het einde van de speeltijd wordt er een signaal gegeven. Paren die dan nog aan een spel moeten beginnen overleggen met de WL of dit nog mogelijk is of dat het betreffende spel wordt nagespeeld. Per paar kan maximaal slechts één spel worden nagespeeld.
7.3        Een spel dat al uit het bord is genomen mag niet worden nagespeeld.
7.4        Aan het einde van de wisseltijd is men verplicht te wisselen.
7.5        Voor spellen die niet op tijd zijn afgerond of die in het geheel niet zijn gespeeld bepaalt de WL dat deze komen te vervallen, of hij kent een arbitrale score toe (60% – 40%) indien hij van oordeel is dat de oorzaak in hoofdzaak te wijten is aan één van beide paren.
7.6        Bovendien ontvangen paren die een ronde niet op tijd beëindigen een arbitrale straf. Deze straf geldt voor beide paren maar kan worden beperkt tot één paar indien aannemelijk is dat de schuld bij dat paar berust. Een paar dat meent dat hun tegenstanders te langzaam spelen behoort dit terstond aan hun tegenstanders kenbaar te maken.
7.7        Ieder paar dient zich er steeds van te overtuigen dat;
A:          het aan de juiste tafel heeft plaatsgenomen;
B:          het in de goede windrichting zit;
C:          de juiste spellen op tafel liggen;
D:         elke hand 13 kaarten heeft door ze te tellen met  de  beeldzijde naar  beneden;
E:          elke hand 13 kaarten heeft voordat deze  weer  op  de  juiste  plaats  in     het bord worden teruggestoken na het spelen van het spel;
F:          de door het N/Z paar ingevulde scores  na  ieder  spel  door  het  O/W paar zijn gecontroleerd; dit geldt zowel voor de gewone scorekaarten als voor de computerformulieren, als voor andere hulpmiddelen waarmee scores worden vastgelegd.
                         7.8        Elke speler dient er op te letten dat;
A:          het bespreken van het bieden, het spelen of het resultaat van een spel niet aan een andere tafel gehoord kan worden;
B:          er geen scores met andere spelers worden vergeleken tijdens de zitting;
C:          er geen kaarten van een ander worden aangeraakt. Zodra de WL vaststelt dat er in strijd met deze aandachtspunten is gehandeld krijgen de betreffende paren een arbitrale strafscore.
7.9        Bij een onvolkomenheid dient men terstond de arbiter te roepen.
7.10      Tenzij de WL anders bepaalt overhandigen de paren aan het begin van elke nieuwe ronde ongevraagd twee identieke voldoende ingevulde systeemkaarten aan de tegenstanders. Indien een paar geen systeemkaart kan overhandigen, wordt bij twijfel bij een eventuele arbitrage, de beslissing van de arbiter in het nadeel van dit paar uitgelegd.
7.11       Bridgeparen zijn vrij in de keuze van biedsystemen en conventies, maar het gebruik van Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) en/of Bruine Stickerconventies is in alle door of namens Bridgeclub “I Love Bridge” georganiseerde wedstrijden verboden.
7.12      Verplichtingen:
A:          Het gebruik van biedingboxen is verplicht.
B:          Alerteren is verplicht conform de richtlijnen van de NBB.
C:          De stopregel is verplicht conform de richtlijnen van de NBB. Elk sprongbod als ook een openingsbod op 2-nivo of hoger dient te worden voorafgegaan door de “stopkaart”.    
                                                                               D:          Het is niet toegestaan op eigen initiatief straffen aan de tegenstanders op te leggen of een door een ander paar “onjuist” ingevulde scorekaart te verbeteren.                                                                          E:      Systeemkaarten zijn verplicht en dienen vooraf aan de wedstrijd overhandigd te worden aan de tegenstanders. Bij geen overhandiging wordt door de arbiter, alleen bij twijfel over een arbitrage, ten nadele van het paar dat geen systeemkaart heeft overhandigd beslist.
7.13      Nadat een spel is rondgepast in de eerste ronde van een zitting mag NIET opnieuw worden geschud en dient men PAS in te vullen op de scorekaart.
7.14      Aan het einde van elke zitting maakt de WL de voorlopige uitslag bekend. Een fout ingevulde scorekaart als ook een fout in het berekenen van de matchpunten wordt hersteld voor aanvang van de volgende zitting waarop de officiële uitslag ter inzage wordt gegeven. Aan het eind van elke competitiezitting maakt de WL de einduitslag bekend.

Artikel 8          Straffen of arbitrale scores
8.1        De WL en de door hem aangewezen arbiter(s) zijn, met inachtneming van het gestelde in artikel 12 van de officiële Spelregels van de NBB, bevoegd straffen of arbitrale scores toe te kennen in verband met overtredingen tegen de Spelregels of dit wedstrijdreglement.
8.2        Ondanks de mogelijkheid om formeel bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing van de arbiter wordt van de spelers verwacht dat zij zich sportief gedragen in situaties waarin zij te maken krijgen met een (voor hen ongunstige) arbitrale score of een straf.
8.3        De WL zal per definitie straffen uitdelen aan het paar dat de tegenpartij dwingt om een bepaalde speelwijze te volgen wegens vermeende overtreding. Dit neemt niet weg dat het overtredenden paar gestaft kan worden volgens de geldende regels.     
       8.4       De WL handelt bij overtredingen, die de goede gang van zaken verstoren in overeenstemming met het gestelde in de artikelen 90 en 91 van de officiële Spelregels van de NBB.

Artikel 9          Protesten
9.1        De behandeling van protesten en bezwaren geschiedt zoveel mogelijk volgens de Spelregels en Reglementen van de NBB.
9.2        Tegen de officiële uitslag van een zitting of van een competitie is protest mogelijk tot uiterlijk 30 minuten nadat deze uitslag door of namens de WL bekend is gemaakt.
9.3        Een deelnemer kan protesteren om herziening te verkrijgen van een beslissing die aan zijn tafel door de arbiter is genomen. Een dergelijk protest moet binnen 30 minuten na afloop van de wedstrijd mondeling worden ingediend bij de WL waarna in overleg met de WL dit schriftelijk wordt ingediend. De WL legt dit protest zo spoedig mogelijk, aangevuld met zijn bevindingen, door aan het Bestuur, dat het protest in behandeling zal nemen. Het protest wordt alleen in behandeling genomen tegen een vergoeding van € 10.00.
9.4        Alvorens een besluit te nemen wint het bestuur advies in bij de TC.
9.5        Het bestuur kan een protestcommissie instellen aan wie de beslissing over protesten wordt opgedragen, al dan niet met voorafgaande advisering door de TC.9.6        Indien de protesteerder in het gelijk wordt gesteld dan ontvang deze het protest retour.

Artikel 10        Slotbepalingen
10.1       In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en die niet nader zijn geregeld, beslist de WL (eventueel na overleg met de TC). Het wedstrijdreglement van de NBB moet bij deze beslissing(en) zoveel mogelijk als leidraad worden gebruikt.
10.2      Protesten van een andere strekking dan beslissingen van de arbiter dienen binnen 8 dagen schriftelijk worden ingediend bij het Bestuur.
10.3      In beslissingen waarin toepassing van dit reglement tot onbillijk dan wel onrechtvaardig aan te merken is, is zowel de TC als ook het bestuur bevoegd om van het reglement af te wijken.