Alert-regels uitgelegd

 

Alerteerregels (vertaling van het Alerteerreglement september 2009)

Voor aanvang van elke nieuwe ronde
1.    Attendeer de nieuwe tegenstanders op de bijzondere biedafspraken en gewoonten.

Hoofdregel
Alerteer de biedingen waarvan je kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent.

2.    Welke biedingen moet je alerteren?
•    Biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben.
•    Openingen van 1♣ en 1 als deze niet ten minste een driekaart beloven.
•    De 1SA-opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan bevatten en/of geen SA-verdeling beloven.
•    Redoubletten, voor zover die niet duiden op kracht.

3.    Biedafspraken en gewoonten die niet worden gealerteerd
•    Een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen, uitgezonderd kunstmatige biedingen in de eerste biedronde, gerekend vanaf het openingsbod.
•    Doubletten, behalve als de hiervoor genoemde hoofdregel van toepassing is.

4.    Eigen verantwoordelijkheid
Elke speler is verantwoordelijk voor een goede communicatie aan tafel. Je kunt je bijvoorbeeld niet zonder meer beroepen op het ontbreken van een alert, of een nodeloos alert als je weet wat de bieding betekent, of als een alert ontbreekt in een biedsituatie waar een bijzondere of kunstmatige betekenis waarschijnlijk is.

5.    Mogelijke gevolgen indien ten onrechte wel of niet is gealerteerd
Als partner ten onrechte wel of niet alerteert, dus kennelijk uitgaat van een andere betekenis dan jij bedoelt, is dat voor jou ongeoorloofde informatie waar je geen gebruik van mag maken.

6.    Verbieden van alerteren door de tegenpartij
De tegenpartij heeft voor aanvang van een spel het recht het alerteren te verbieden. Dit verbod geldt dan voor de rest van de ronde. Een paar dat van dit recht gebruikt maakt wordt daardoor niet zelf ontslagen van de plicht te alerteren.

7.    Voorbeelden

NIET alerteren
Informatiedoubletten.
De kracht van een natuurlijk bod, zoals inverted minors en zwakke sprongvolgbiedingen of –antwoorden, maakt het bod in het algemeen niet alerteerplichtig.
Een mogelijke vijfkaart in een hoge kleur of zeskaart in een lage kleur maakt de 1SA-opening niet alerteerplichtig.

WEL alerteren
Conventionele doubletten, zoals een doublet dat een tweekleurenspel aangeeft.
“Stayman, Niemeijer, Transfers, relaybiedingen (zoals een 2♦-antwoord op een sterke 2♣-opening) en vraagbiedingen.
De kunstmatige antwoorden hierop.”
“Het 1/♠-antwoord op een 1♣ opening:
– als dat een vijfkaart belooft;
– als dat een 4-kaart belooft en een 4-kaart of langer in ruiten niet uitsluit.
Het 1-antwoord: als dat een hoge 4-kaart ontkent.”
Een Redoublet dat niet duidt op kracht.

Toelichting op de hoofdstukken 1 t/m 4.

Siger geniet tot eind augustus nog van een welverdiende vakantie. Omdat de nieuwe regeling al binnen een week ingaat, wil ik niet wachten tot mijn zeer gewaardeerde collega zijn koffers heeft uitgepakt. Dat betekent een zeer grote kans op sterke toevoegingen in de septembermaand!

Laat ik beginnen met te zeggen dat het volledige pakket van de nieuwe regeling mij aangenaam verraste! Uit de zuinig overkomende opmerkingen van Ad Cosijn vooraf, vreesde ik dat alleen het alerteerverbod van een conventioneel doublet zou worden opgeheven. Maar gelukkig gaat de nieuwe regeling veel verder. Vooral voor de gewone bridgers gaat er veel veranderen/verbeteren.

Voor aanvang van elke nieuwe ronde
1.    Attendeer de nieuwe tegenstanders op de bijzondere biedafspraken en gewoonten.

Goed omgaan met dit ‘instrument’ voorkomt veel ongemakkelijke situaties; denk alleen al aan de wolk ongeoorloofde informatie die vrijkomt bij het informeren naar de klaverenlengte van een 1♣-opening met zelf leuke klaveren in je hand. Een ander voordeel is dat je vooraf een verdediging kunt afstemmen op bepaalde biedingen van de tegenpartij.

Welke informatie geef je vooraf?
Bijzonderheden van de 1- en 2-openingen, verdedigende afspraken, conventies.
Met name de afstemming vooraf van de 1♣- en 1-opening voorkomt ongeoorloofde informatie tijdens het spel.
Door de bijzonderheden in een apart kader/kleur op je systeemkaart te zetten, voorkom je dat je een belangrijk onderdeel over het hoofd ziet!

Hoofdregel
Alerteer de biedingen waarvan je kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent.

Met het onderscheid ‘hoofdregel’ verdwijnen in één klap de orders en tegenorders van het oude reglement. Elke ontheffende regel staat nu immers in de schaduw van alerteerplicht als je kunt vermoeden dat je tegenstanders een andere betekenis verwachten.
Minder opvallend, maar – ook voor de arbiters – zeker niet onbelangrijk, is de verschuiving van de grens om te alerteren. In de oude regeling stond namelijk:  Alle biedingen waarvan u – met gegronde reden – aan kunt nemen dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent.
Een sprong dus van ‘met gegronde reden aannemen’ naar ‘kunnen vermoeden’ dat de tegenstander een andere betekenis verwacht. Daarmee staat de partij die niet alerteert vanaf 1 september flink op de tocht. In plaats van dat de arbiter de gegronde reden moet bewijzen van voorkennis, moet nu de niet-alerterende speler bewijzen dat hij de onwetendheid niet had kunnen vermoeden!

2.    Biedafspraken die wel worden gealerteerd

De grootste aanpassing van dit nieuwe reglement: Stayman en Transfers altijd alerteren!
Inderdaad, we missen in het rijtje van wat niet moet worden gealerteerd, de Stayman en Transfers. Dat betekent dat de ‘beperkte’ alerteervrijstelling van Stayman en Transfers per 1 september 2009 is opgeheven! Stayman en Transfers moeten dus altijd worden gealerteerd! Daar is niet iedereen enthousiast over. Toch zit daar een groot voordeel aan.

Vanaf nu kan er namelijk geen enkele onduidelijkheid meer ontstaan over de betekenis van 2♣, 2 en 2 in situaties als:

West        Noord    Oost        Zuid
1              1SA           pas          2♣

of:    —      1SA           2♣            2

of:    —      1SA        doublet     2

én:    —     1SA        pas             2♣

Als zuids respectievelijke 2♣-, 2-, 2– en 2♣-bod Stayman/Transfer is, moet dat worden gealerteerd!

Géén alert betekent dat zuids bieding natuurlijk is, en dus lengte belooft in de geboden kleur!

Door de gedeeltelijke alerteerontheffing (alleen als de tegenstanders niets anders deden dan passen, hoefde ‘vroeger’ niet te worden gealerteerd) ging het in negen van de tien gevallen fout als de tegenstanders wél meeboden. Waardoor standaard verwarring ontstond bij spelers die wél op de hoogte waren van dat onderscheid.
Natuurlijk zullen we even moet wennen aan het (weer) moeten alerteren van de Stayman en Transfers, maar we krijgen er duidelijkheid voor terug!

Geeft deze aanpassing dan alleen maar voordelen? Neen, want met de standaardalerteerplicht van Stayman valt de Niemeijerconventie niet meer op. Die begint immers net al Stayman ook met het klaverenbod na de SA-opening.
Toch zal dat nadeel waarschijnlijk meevallen. Hetzelfde is namelijk al het geval met spelers die 1♣-openen met mogelijk nul klaveren, alleen kracht aangevend. In de praktijk wordt na het alert op 1♣ toch altijd even gevraagd: ‘Tweekaart?’ Waarmee het onderscheid boven water komt. Het is in ieder geval goed om na het verplichte alert op de SA-opening te vragen: ‘Stayman?’, waarna beslist de nodige duidelijkheid zal ontstaan.
En het voorgesprek, bij aanvang van elke nieuwe ronde, zal eveneens preventief werken.

3.    Biedafspraken en gewoonten die niet worden gealerteerd
•    Een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen, tenzij het kunstmatige biedingen betreft gedaan in de eerste biedronde, gerekend vanaf het openingsbod.
•    Doubletten, behalve als de hiervoor genoemde hoofdregel van toepassing is.

Door de hoofdregel lijkt dit blok overbodig. Als het vermoeden kan bestaan dat de tegenpartij een andere betekenis toekent, moet immers worden gealerteerd. Maar… door in de originele tekst van het nieuwe reglement  alleen de hoofdregel aan te halen bij het conventionele doublet, lijken de biedingen op vierhoogte ná de eerste biedronde toch standaard vrijgesteld te zijn van alerteren. En ook daar heb ik vrede mee. Op dat niveau weten vriend en vijand dat een bieding in bijvoorbeeld een nieuwe kleur en SA meestal niets zegt over die genoemde speelsoort. En als een tegenstander daar meer over wil weten, kan hij naar die betekenis vragen.
Dat kan in de regel het beste na afloop van het biedverloop. Dat voorkomt het geven van ongeoorloofde informatie. Voor de duidelijkheid: met een mooie 5-kaart ruiten in handen vragen naar de betekenis van een 5-antwoord op 4SA, stinkt!

4.    Eigen verantwoordelijkheid
Elke speler is verantwoordelijk voor een goede communicatie aan tafel. Je kunt je bijvoorbeeld niet zonder meer beroepen op het ontbreken van een alert, of een nodeloos alert als je weet wat de bieding betekent, of als een alert ontbreekt in een biedsituatie waar een bijzondere of kunstmatige betekenis waarschijnlijk is.

Klinkt duidelijk en logisch. Maar stel, een 1♣-opening wordt ten onrechte niet gealerteerd. De tegenpartij gaat de mist in omdat geheel tegen de verwachting de 1♣-openaar toch een 2-kaart klaveren blijkt te hebben. Omdat de 1♣-opening vanaf een 2-kaart veel voorkomt, zou je kunnen zeggen dat de tegenpartij te passief was, en voor alle zekerheid naar de betekenis had kunnen vragen. De tegenpartij kan echter die vraag bewust niet hebben gesteld uit angst voor het geven van ongeoorloofde informatie, vanwege het eigen klaverenbezit.
Daarmee hebben we dan heerlijk voedsel voor… arbiters .
Naïviteit pleit na een niet gealerteerd verdacht bod de overtredende partij niet vrij. Als die duidelijk voordeel heeft door het niet-alerteren, gaat dat voordeel via de arbitrale score in de stroppenpot. Dat betekent echter niet automatisch dat de naïeve partij kan rekenen op een schadeloosstelling uit die pot! Als het niet bepaald voor de hand ligt dat de gewraakte bieding een natuurlijke betekenis had, kan de arbiter oordelen dat het bewuste paar had moeten vragen naar de betekenis en dat voor de tegenstanders het nadeel daarom blijft staan.
Dat betekent dat de arbiter goed moet kunnen inschatten waar de grens ligt tussen terechte argeloosheid en gezonde argwaan…

Systeemkaart (hoofdpunten), zie voor de volledige tekst: www.bridge.nl
•    Zorg voor een overzichtelijke opsomming van de belangrijke afspraken.
•    Vermeld de lengte waarop partner rekent (als je verdedigend opent op minimaal een 6-kaart, en zelden een 5-kaart, schrijf je: 6+, zelden 5-kaart). Ook de beloofde kracht in die kleur, bijvoorbeeld de honneurpunten en/of het aantal honneurs.
•    Geef de afgesproken uitwerking van conventies die in veel varianten voorkomen (zoals de 2-opening).
•    Noteer de afspraken over het tegenspel.