Gids verkorte bridgeregels

 

Inleiding

Ter geruststelling van degenen die niet uit zijn op enig voordeel uit een overtreding van een tegenstander.

• Als u moeite hebt met het vragen om arbitrage, doe dat dan toch, in het pure belang van de arbiter zelf. Die kan namelijk alleen aan de hand van de praktijk zijn opgedane spelregelkennis en inzicht op niveau houden!

• U hebt het recht om tegen de arbiter te zeggen dat u afziet van een voor de tegenpartij nadelige rechtzetting.

• Correcte arbitrage doet ook recht aan de andere deelnemende paren.

• U kunt ook naar de arbiter lopen en vragen of hij even wil ‘meekijken’.

Leestip

Probeer niet het hele boekje in één keer uit te lezen. Met een hoofdstuk per avond wordt waarschijnlijk veel meer opgeslagen.

Dankwoord

De dosering van de stof, de helderheid van de tekst en de juistheid van de vermelde rechten en plichten is te danken aan een lezerspanel van ruim 150 leden.

Een extra woord van dank is daarbij op zijn plaats voor Ad van Gemert en Joseph Amiel voor hun tekstadviezen en voor Ron Jedema en Siger Seinen voor de correcte weergave van de spelregels.

Rob Stravers

Eindredacteur

U OF JIJ EN HIJ OF ZIJ

Lezers kun je verdelen in drie groepen: zij die graag met u worden aangesproken, zij die een voorkeur hebben voor jij en zij die geen voorkeur hebben. Weet dat elke u is geschreven met het respect van u en de hartelijkheid van jij. Ook de hij-vorm is multifunctioneel geschreven. Daar waar hij of zijn staat, is niet zelden aan zij of haar gedacht.

Uitleg

Inhoud

1. DE KUNST VAN HOFFELIJKHEID

• Hoffelijkheid op StepBridge

2. OMGAAN MET EEN ONREGELMATIGHEID

• Op welk moment arbitrage vragen?

• Na een ‘gevoelig liggende’ overtreding

• Omgaan met het recht een onregelmatigheid wel of niet te accepteren

• Na een onregelmatigheid op StepBridge

3. DE BRIDGEZITTING

• De klok

• De plaats aan tafel

• Verantwoordelijkheid voor de juiste gang van zaken aan tafel

• Als moet worden geschud

• De kaarten uit het bord pakken

• Rondpas

• De kaarten terugstoppen

• Elke ronde

• Einde ronde

• Werken met Bridgemate

4. RECHTEN EN PLICHTEN TIJDENS HET BIEDEN

• Vragen naar de reeds gedane biedingen met de betekenis

• Openheid gemaakte afspraken

• Systeemkaart

• Pré-alert

• Correct alerteren

• Hoofdregel

• Wel alerteren

• Niet alerteren (tenzij de hoofdregel van toepassing is)

• Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

• Als een speler niet weet wat een bieding van zijn partner betekent

• Alerteren op StepBridge

• Stopwaarschuwing

• Biedkaarten opruimen

5. ONREGELMATIGHEDEN TIJDENS HET BIEDEN

• Ongeoorloofde informatie

• Bieding voor de beurt

• Onvoldoende bod

• Ontoelaatbare bieding

• Onbedoelde bieding en biedfout

• Verkeerde uitleg

• Omgaan met een denkpauze

6. RECHTEN EN PLICHTEN TIJDENS HET SPELEN

• Alleen nog vragen naar het te spelen contract en uitleg

• Het uitkomen en correct (bij)spelen

• Schikking van dummy’s kaarten

• Het spelen van dummy’s kaarten

• Elke kaart op dezelfde wijze bijspelen

• Pas een kaart pakken om bij te spelen als u aan de beurt bent

• Niet nadenken als er niets te denken valt

• Alleen vertellen wat de afspraak is, niet wat u in handen hebt

• Wanneer is een kaart gespeeld en mag die niet meer terug?

• Gespeelde kaart nog even zien

• Dummy, rechten en plichten

• Nadat dummy tóch de handen van de leider of de tegenstanders door eigen actie heeft gezien

7. RECHTEN EN PLICHTEN NA EEN ONREGELMATIGHEID

TIJDENS HET SPELEN

• De verkeerde tegenspeler komt uit met een open kaart (de eerste kaart van het spel)

• De leider speelt voor uit de verkeerde hand

• De leider of tegenspeler speelt een kaart voor de beurt voor

• Een opengevallen kaart tijdens het spelen

• Verzaking

• Claimen, opeisen en afstaan van slagen

• Overeenstemming na het spelen

8. DEFINITIES

Gids voor bridge 5

Aan de bridgetafel is een hoffelijke houding verplicht. Dat betekent dat een speler in overtreding is als zijn houding een vervelend gevoel oproept bij zijn tafelgenoten.

Dat klinkt vrij logisch en eenvoudig. Toch wordt deze spelregel, artikel 74A, het meest overtreden van alle spelregels. Kennelijk ontstaan er regelmatig situaties waarin de normen van hoffelijkheid gemakkelijk worden vergeten. En toegegeven, bridge is een enerverend spel, waarin je heel intensief mens bent met elkaar. En natuurlijk ontstaan er dan naast aangename gevoelens als voldoening, triomf, begrip, waardering en vertrouwen, ook gevoelens van schrik, afgrijzen, verbijstering, teleurstelling en irritatie. Als u deze negatieve gevoelens voor u kunt houden, bewijst dat uw klasse. U zult een graag geziene partner en tegenstander zijn.

Niet alleen ú bewaakt uw mate van hoffelijkheid, dat doen ook uw tafelgenoten.

En omdat we nu eenmaal mensen zijn, zal er beslist weleens een uiting van onhoffelijkheid door de bewaking glippen. Natuurlijk leggen we niet op alle slakken zout. Maar zodra er iets gebeurt wat een chronisch vervelend gevoel bij u oproept, is het uw taak om de ander in zijn hoffelijke houding te helpen.

Of nu het gedrag van uw partner of een tegenstander bij u een vervelend gevoel oproept, maakt niet uit, u wilt dat stoppen. En dat lukt in de regel door het gedrag dat u stoort helder te benoemen, zonder oordeel, met de vraag om daarmee op te houden.

De1 kun st van hoffelijkheid CITAAT UIT ARTIKEL 74

VAN DE SPELREGELS

Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of handeling te vermijden die ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een andere speler of het genoegen van het spel zou kunnen verstoren.

6 Gids voor bridge

Ik geef een paar voorbeeldzinnen:

• ‘Ik vind het fijn als u geen commentaar geeft op mijn spel.’

• ‘Ik vermoed dat u mijn leergierigheid overschat; ik hoor namelijk liever

niet wat volgens u nog beter had gekund.’

• ‘Partner, ik hoor graag aan het eind van de avond wat jij nu wilt zeggen.’

• ‘Ik wil na afloop van deze zitting even met jou praten.’

• ‘Ik verzoek u dringend onmiddellijk te stoppen met het geven van uw kritiek.’

Realiseer u dat u uw wens kunt neerleggen zonder een oordeel of specifieke toelichting te geven. U kunt volstaan met:

• ‘Uw (omschrijving van het gedrag) geeft mij een vervelend gevoel, ik vind

het fijn als u daarmee stopt.’

Door niets te zeggen, en daarmee het vervelend gedrag te laten voortgaan, doet u uzelf te kort. En degene die – beslist – onbedoeld en zonder erg dat storende gedrag vertoont. Helpt uw oproep niet, dan moet er sprake zijn van een te groot misverstand om onderling te kunnen oplossen. In dat geval zal de arbiter graag alle betrokkenen weer in hun hoffelijke houding helpen.

2

De moeilijkheidsgraad van perfect bieden en spelen is bekend. Maar vlak de kunst van het correct vragen om arbitrage ook niet uit. Naast de schroom die veel bridgers nog hebben, en de mogelijke twijfel over wel of geen onregelmatigheid, mag niet voor elke onregelmatigheid direct arbitrage worden gevraagd!

OP WELK MOMENT ARBITRAGE VRAGEN?

NA ARBITRAGE VRAGEN

… verkeerde uitleg van partner tijdens het bieden.

Mag nu niet, móét later.

Op het moment van uitleg niets laten merken of zeggen.

• Als u leider of dummy wordt:

de arbiter meteen vragen na de laatste pas.

• Als u tegenspeler wordt:

meteen na de 13e slag.

… verkeerde uitleg tijdens het bieden door uzelf.

Onmiddellijk arbitrage vragen zodra u achter uw vergissing komt!

… elke vermeende onregelmatigheid.

Ook na ongeoorloofde informatie door een denkpauze van een tegenstander

als die denkpauze wordt betwist.

Onmiddellijk arbitrage vragen!

Omgaan met een onregelmatigheid

CITAAT UIT: DE STREKKING

VAN DE SPELREGELS

De spelregels zijn niet in de eerste plaats bedoeld voor het toekennen van straf in geval

van onregelmatigheden maar veeleer voor het herstellen van schade.

• Tot de komst van

de arbiter niets doen!

• Niet alvast een

vervangend bod doen!

• Geen dichtliggende

kaarten inzien of (bij)spelen!

• En zeker niet voor eigen rechter spelen!

Opgelet♠

8 Gids voor bridge

OP WELK MOMENT ARBITRAGE VRAGEN?

NA ARBITRAGE VRAGEN

… mogelijke ongeoorloofde informatie door denkpauze.

Als u niet uitsluit dat deze het spel kan beïnvloeden, stemt u meteen met uw tegenstanders af dat er een (extra lange) denkpauze was.

U kunt zeggen dat u uw rechten voorbehoudt en desgewenst na afloop van dat spel arbitrage vragen.

Alleen als u vindt dat er een (extra lange) denkpauze was, en de tegenstanders dat ontkennen, vraagt u meteen arbitrage.

… overtreding van uzelf of van uw partner, zoals een verzaking. Hoeft niet te worden gemeld, mag wel.

Alleen als uzelf verkeerde uitleg gaf, moet u dat meteen melden.

… afloop van de wedstrijd, aan de bar…

Meestal te laat voor de juiste rechtzetting.

Na een ‘gevoelig liggende’ overtreding

Voor een duidelijk aanwijsbare onregelmatigheid, zoals een verzaking, of voor de beurt bieden/spelen, wordt meestal arbitrage gevraagd.

Maar als het gaat om ethische kwesties, zoals bieden na een denkpauze van partner, ligt het vragen om arbitrage wat gevoeliger. Als niet de handeling in het geding is, maar de integriteit van een speler, ontstaat daarmee een extra spanningsveld. Als noord 4♥C wil invoeren, terwijl OW ervan overtuigd zijn dat 3♥ het eindbod was, dus 3♥ +1 moet worden ingevoerd, voelt het vragen om arbitrage gemakkelijk als een beschuldiging van oneerlijkheid.

En wat te denken van twee tegenspelers die aan uw tafel aan het bekvechten zijn, of zich onbehoorlijk naar u gedragen?

Veel spelers schuwen in dit soort situaties de confrontatie en proberen hun gevoel van onvrede te verdoezelen onder de vlag van ‘ik kom voor de gezelligheid’. Daarmee doen zij vooral zichzelf onrecht aan. Namelijk aan hun onvervreemdbare recht op een potje aangenaam bridge.

Als u zich beperkt tot het noemen van wat u waarneemt, zonder enig oordeel, is de kans op een negatieve reactie het kleinst.

Gids voor bridge 9

CONFRONTEREND HOFFELIJK

Het is niet correct om te bieden na de denkpauze van uw partner.

Bent u het met mij eens dat uw partner duidelijk nadacht voordat hij paste? Ik ga ervan uit dat u daar geen gebruik van maakte;  als ik dat na afloop van dit spel niet kan beoordelen, vraag ik de visie van de arbiter.

Dat hebt u fout gezien, het eindbod was beslist NIET 4♥ maar 3♥!

Dat is leuk: twee van ons zagen dus duidelijk iets heel anders dan de andere twee. Een leuke klus voor de arbiter!

Wilt u alstublieft meteen stoppen met dat onbeschaafde gedrag!

• Ik wil graag dat u dit gesprek meteen stopt.

Als dat niet helpt, vraagt u arbitrage.

U kunt ook arbitrage vragen op de volgende wijze. U zegt niets, u steekt op uiterst rustige wijze uw nog niet gespeelde kaarten terug in het bord, staat op en gaat op zoek naar de arbiter. U doet dit vooral rustig, zodat de betreffende speler alle tijd heeft om te zien en te verwerken dat u zijn houding niet tolereert. Daarmee onderstreept u zonder woorden de ernst van de situatie. En geeft u hem een (laatste) kans zijn houding aan te passen zonder hulp van de arbiter.

Dit ritueel is dus niets anders dan een aangepaste vraag om arbitrage.

10 Gids voor bridge

Omgaan met het recht een onregelmatigheid wel of niet te accepteren

Verschillende overtredingen, zoals een bieding voor de beurt, een onvoldoende bod, voor de beurt voorspelen, etc. geven de linkertegenstander van de overtreder het recht om de onregelmatigheid te accepteren. Als uw rechtertegenstander zo’n vergissing maakt, hebt ú dat recht.

De arbiter mag niet adviseren

De arbiter mag u alleen wijzen op het acceptatierecht en daarbij aangeven welke consequenties het wel of niet accepteren voor u en de tegenpartij kan hebben. De arbiter mag niet uw hand bekijken en vertellen wat u daarmee in de gegeven situatie het beste kunt doen.

U zult dus op eigen kracht uw keus moeten maken.

De voor u aantrekkelijkste keus is volkomen legaal

Het is correct om te kiezen voor uw eigen voordeel. Zoals ook een voetballer kan rekenen op waardering als hij een vrije trap zo leep mogelijk neemt.

Soms kan het accepteren van een vergissing voor u voordeliger uitpakken dan het niet accepteren. Opgelet! Partner mag geen advies geven!

West Noord Oost Zuid

1♠ 1♥ ??

Als de arbiter u als zuidspeler de keus geeft om het onvoldoende bod van oost wel of niet te accepteren, kan accepteren voor u het gunstigst zijn.

U kunt dan namelijk de kleur van uw partner steunen met 1♠.

Of uw klaverenkleur bieden op 2-hoogte.

Ook kunt u een sterk spel heel goedkoop aangeven in de kleur van uw tegenstander, met 2♥.

Wanneer u 1♥ niet accepteert, en oost zijn 1♥-bod wijzigt in 2♥, hebt u zelf minder biedruimte en moet u bijvoorbeeld naar 3-hoogte om uw klaverenkleur te melden.

Voorbeeld

Gids voor bridge 11

Onmiddellijk uw voorkeur uitspreken

Er zijn situaties waarin beide spelers van de niet-overtredende partij het recht hebben een onregelmatigheid wel of niet te accepteren. In dat geval is overleg tussen die beide spelers niet toegestaan. Dat betekent dat als één van beiden zijn voorkeur meldt, de ander dat in de regel niet meer kan veranderen.

Dummy Leider

♦H 3 2 ??

U

♦A V

De leider is aan slag, maar laat dummy ♦2 voorspelen. U hebt het recht om dat voorspelen uit de verkeerde hand te accepteren. En dat doet u graag, omdat u dan zeer waarschijnlijk ♦V kunt maken. Als de leider vanuit de hand ruiten speelt is dat – in ieder geval voor ♦V – veel onaangenamer. In dit geval zegt u meteen dat u het verkeerd voorspelen accepteert, om te voorkomen dat uw partner het verkeerde voorspelen verbiedt.

Voorbeeld

12 Gids voor bridge

Na een onregelmatigheid op StepBridge

Probleem van StepBridge is dat u niet direct een arbiter in de arm kunt nemen. Dat betekent dat een voordeel door een onregelmatigheid niet kan worden gecorrigeerd. Ervan uitgaand dat niemand bewust vals speelt, is het wel zaak om een onregelmatigheid – ter lering – te melden bij de Technische Commissie van StepBridge.

Als volgens u sprake is van een onregelmatigheid, meldt u dat aan de spelers. Beperk u ook dan tot het vertellen van wat u waarnam en voelt, dus zonder oordeel.

Bedenk daarbij dat elke onderbreking overkomt als een denkpauze. Ook melk in de koffie doen, een vraag van een huisgenoot – of een mailtje – beantwoorden, de kat van het toetsenbord ‘helpen’, een heel oude computer, of wat dan ook.

Door het ontbreken van een arbiter zijn problemen, als bieden na een denkpauze van de partner, lastiger op te lossen. Wat in zo’n geval vaak voorkomt, is dat beide partijen met elkaar afspreken dat ze de volledige situatie zullen voorleggen aan de Technische Commissie van StepBridge.

In de eerste plaats ter lering. Gemelde overtredingen worden geregistreerd waardoor de Technische Commissie na herhaling effectiever kan helpen.

‘Voordat je ♣3 bijspeelde dacht je even na.

Daardoor sneed ik over jou op ♣V.

Nu zie ik dat je op dat moment alleen ♣2 en ♣3 had.

Dat geeft mij toch een vervelend gevoel.’

Voorkom daarbij welles-nietes-spiralen. Op een reactie als:

‘Ik dacht helemaal niet na’, rondt u dat onderwerp af met iets als: ‘In dat geval voelen we dat verschillend, waarmee het unieke van de mens is bewezen.’

Voorbeeld

Gids voor bridge 13

De klok

Voor clubbridge geldt in de regel een speeltijd van een half uur voor vier spellen. Het spreekt vanzelf dat minder ervaren spelers alle ruimte krijgen om zich die snelheid eigen te maken. Zonder straf voor tijdsoverschrijding of een minder gespeeld spel. Elke club bepaalt de wijze waarop met tijd wordt omgegaan. Het is goed om de afspraken daarover op te nemen in het clubreglement.

Verantwoordelijkheid voor de juiste gang van zaken aan tafel

Vaak wordt gedacht dat de noordspeler (extra) verantwoordelijk zou zijn voor de juiste gang van zaken. Dat is een misverstand. Alle spelers hebben een gelijke verantwoordelijkheid voor een goed verloop, de juiste speelrichting, de juiste spellen én de juiste tegenstander.

Als moet worden geschud

De kaarten moeten worden geschud in aanwezigheid van minstens één tegenspeler. Ze moeten, kaart voor kaart, met de beeldzijde naar beneden, worden gegeven in vier handen van dertien kaarten. Elke hand wordt

daarna met de beeldzijde naar beneden in één van de vier vakken van het bord gestoken. De kaarten delen volgens de wijzers van de klok heeft de voorkeur.

De3 brid gezitting

14 Gids voor bridge

De kaarten uit het bord pakken

U mag alleen uw eigen kaarten uit het bord pakken. Voordat u uw kaarten inziet, moet u ze tellen met de beeldzijde naar beneden. Hebt u niet precies dertien kaarten, vraag dan naar de arbiter; die zorgt voor herstel.

Rondpas

Als na het schudden en geven een spel wordt rondgepast, mag niet opnieuw worden geschud en gegeven. Er kunnen immers spelers zijn die wel zouden openen.

De kaarten terugstoppen

Tot er overeenstemming is over het aantal gemaakte slagen, laat u uw kaarten in de gespeelde volgorde liggen. Bij onenigheid over het aantal gemaakte slagen, verliest u met te vroeg schudden een belangrijk bewijsstuk.

Pas als beide partijen het eens zijn, schudt u uw kaarten en stopt u ze terug. Dat schudden is verplicht. Helemaal na een rondpas. Tel uw kaarten voordat u ze terugstopt. Doe dat vooral als u met uw tafelgenoten hebt

‘nagekaart’.

De kaarten van een andere speler mag u niet aanraken. Ook niet na afloop van het spel. Lijkt dat toch noodzakelijk, dan moet de arbiter daar toestemming voor geven.

Elke ronde

Controleer aan de hand van uw loopbriefje en/of Bridgemate of u met de juiste tegenstanders en spellen aan de juiste tafel en in de goede richting zit.Wissel na de begroeting en voor aanvang van het eerste spel de systeemkaarten en de bijzonderheden van elkaars biedsysteem uit.

Einde ronde

U mag de tafel pas verlaten als toestemming is gegeven om te wisselen.

Worden de spellen uitgewisseld met een andere tafel, dan hebben de hoogst genummerde tafels een terugbrengplicht. Dat mag u wél doen voor het sein om te wisselen. Alle vier de spelers zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken, dus ook voor het terugbrengen van de spellen.

Gids voor bridge 15

Werken met Bridgemate

Steeds meer clubs werken met deze elektronische invoer van de resultaten.

De Bridgemate staat alleen correcte invoer toe van de paar- en spelnummers, controleert de speelrichting van het paar dat speelde, en berekent de score van het ingevoerde contract met het resultaat (C, +2, -1,

etc.).

• De noordspeler bedient de Bridgemate. De oostspeler controleert na elk gespeeld spel de invoer van paarnummer, contract, wel of niet ge(re)doubleerd en het resultaat.

• Controleer – aan de hand van de informatie die de Bridgemate geeft voor aanvang van het eerste spel – of beide partijen aan de juiste tafel en in de juiste richting zitten en of de juiste spellen op tafel liggen.

• Voer (de noordspeler) al vóór aanvang van het bieden het spelnummer in. Wanneer er verkeerde spellen op tafel liggen, blijkt dat dan al vóórdat de spelers hun handen hebben ingezien. Zij zijn dan namelijk hun

kaarten nog aan het tellen!

• Voer meteen ná het bieden het contract in en stem op dat moment met de tegenstanders af wat u invoert. Dat voorkomt misverstanden achteraf.

• Stem na de dertiende slag het resultaat af met uw tegenstanders, voer dat in en geef het kastje aan de oostspeler.

• Omdat oost controleert, ligt het voor de hand dat oost na het laatste spel op JA drukt tot de melding Einde ronde of Einde Zitting verschijnt.

Verschijnt die melding niet, dan zijn niet de resultaten van alle spellen ingevoerd. Correctie is noodzakelijk. Vraag in dat geval naar de wedstrijdleider.

16 Gids voor bridge

Vragen naar de reeds gedane biedingen met de betekenis

U mag de systeemkaart van de tegenstander voor en tussen de spellen inzien, en tijdens het bieden alleen als u aan de beurt bent.

• Elke speler mag als hij aan de beurt is om te bieden, vragen naar het voorafgaande biedverloop en de uitleg.

• U mag geen informatie vragen ten behoeve van uw partner!

• Nadat het bieden is afgesloten (drie achtereenvolgende passen) mogen de leider en de tegenspelers alleen nog naar het biedverloop en de betekenis van de biedingen vragen als ze aan de beurt zijn om in de eerste slag te spelen.

– De speler die uitkomt mag dat vragen tót hij zijn uitkomst heeft bepaald.

– De partner van de speler die uitkomt, heeft nog twee kansen: tussen het moment dat zijn partner de uitkomstkaart heeft bepaald en het moment dat die open ligt én als hij zelf aan de beurt is om in de eerste slag bij te spelen.

– De leider mag naar het voorafgaande biedverloop vragen tót hij dummy laat bijspelen.

– Alle spelers mogen na afloop van het bieden vragen de biedkaarten nog even te laten liggen, zodat het biedverloop zichtbaar blijft. Dat mag totdat de uitkomstkaart is opengelegd.

Re4chten en plichten tijdens het bieden

Als u iets wilt weten over een bepaalde bieding, kunt u het beste standaard vragen naar het volledige biedverloop met de betekenissen. Vooral als u in een bepaalde kleur niet onbemiddeld bent, geeft u met een vraag over een bod in die kleur gemakkelijk ongeoorloofde informatie. Probeer dat te voorkómen.

♦ Tip

Gids voor bridge 17

Openheid gemaakte afspraken

Bridge moet met open vizier worden gespeeld; geheime afspraken zijn absoluut verboden. De tegenstanders hebben recht op alle informatie.

Volledige openheid dus (full disclosure). Voor die openheid kennen we drie instrumenten.

Systeemkaart

Voor aanvang van elke ronde wisselen de spelers hun systeemkaart uit.

Op veel clubs en toernooien is dat verplicht. Helaas houden veel spelers zich daar niet aan. Zonder systeemkaart zal de arbiter een bieding met twijfelachtige uitleg eerder aanmerken als ‘verkeerde uitleg’ dan met een systeemkaart. Een systeemkaart heft de alerteerplicht nooit op.

Pré-alert

Voor aanvang van de ronde attendeert u de tegenstanders op bijzondere afspraken, vooral als die minder gangbaar zijn. Denk aan conventies als Transfer-Walsh, transferpreëmpts, ongebruikelijke openingen, met name op 2-niveau, 1SA-openingen die minder dan 11 punten kunnen bevatten (‘10-12 sans’) of niet per se een SA-verdeling aangeven. Het pré-alert ontheft u niet van de alerteerplicht.

Correct alerteren

• De speler die alerteert, moet erop letten dat beide tegenstanders zijn alert zien.

• Alerteren kan op verschillende manieren. Met de Alertkaart, het uitspreken van: ‘Alert’ of met een klop op tafel. Maar wel consequent op dezelfde wijze alerteren; niet de ene keer het kaartje en de volgende keer kloppen.

• U kunt uw tegenstanders verzoeken hun biedingen NIET te alerteren. Indien u van dat recht gebruikmaakt, heft u daarmee niet uw eigen alerteerplicht op.

Hoofdregel

Elke bieding van uw partner alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de tegenstanders een andere betekenis verwachten!

18 Gids voor bridge

Wel alerteren

Elke bieding die meer of iets anders belooft dan interesse in de geboden speelsoort. Dus ook 1♣ als dat minimaal een 2-kaart belooft, Stayman, de kunstmatige antwoorden daarop, zoals 2♦ als ontkenning voor een hoge 4-kaart, Jacobytransfers en transfers voor de lage kleuren.

Niet alerteren (tenzij de hoofdregel van toepassing is)

• Biedingen die alleen interesse tonen in de geboden speelsoort.

• 1♣ en 1♦ als dat minstens een 3-kaart belooft.

• Alle biedingen op 4-hoogte ná de eerste biedronde (gerekend vanaf het openingsbod).

• Doublet; maar sinds 2008 moet ook het doublet worden gealerteerd als u kunt vermoeden dat de tegenstanders een andere betekenis verwachten.

• 1SA-opening met lichte afwijking:

– minimaal 14 en maximaal18 punten.

– mogelijk 5-kaart hoog of 6-kaart laag.

West Noord Oost Zuid

pas pas pas 1♥

pas 4♣ pas 4♠

4♣ moet worden gealerteerd; dat valt immers nog ín de eerste biedronde omdat die pas begint met het openingsbod (1♥). 4♠ wordt ná die eerste biedronde geboden, en valt daardoor buiten de alerteerplicht.

Voorbeeld

Gids voor bridge 19

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Alle spelers zijn verantwoordelijk voor een goede communicatie. Als een vreemd ogend bod niet wordt gealerteerd, mag van de tegenstanders worden verwacht dat ze – mits aan de beurt om te bieden – desgewenst vragen naar de betekenis.

West Noord Oost

1♥ 2♥ 3SA

Als een speler niet weet wat een bieding van zijn partner betekent

Als een speler geen uitleg kan geven over een bieding van zijn partner, kunt u aan de arbiter vragen hoe daarmee moet worden omgegaan. West Noord Oost

1♥ 2♥ 3SA

Zuid alerteerde noords 2♥ niet.

Nadat bleek dat noord slechts één hartenkaart had, vraagt oost arbitrage.

De arbiter zal oost uitleggen dat het verhogen van de kleur van een tegenspeler meestal niet duidt op het willen spelen in die kleur. En dat oost had kunnen vragen naar de betekenis, juist vanwege die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Zuid én oost namen niet hun verantwoordelijkheid voor een goede communicatie.

Deens gezegde: Alerteren is niet voor luie bridgers!

Voorbeeld

20 Gids voor bridge

Alerteren op StepBridge

De Alerteerregeling geldt ook voor de virtuele bridgetafel. De enige afwijking is, dat u op StepBridge uw eigen biedingen moet alerteren. Het mooie daarvan is, dat zowel uw alert als uw uitleg onzichtbaar is voor uw partner. Het is van belang dat een vraag om nadere uitleg en het antwoord daarop eveneens niet zichtbaar zijn voor de speler wiens partner alerteerde. Dat kan, door uw vraag/antwoord alleen te zenden naar de betreffende tegenstander. Die keus ontstaat als u klikt op het driehoekje naast ‘Tafel’ en dan klikt op de betreffende (rechter of linker) tegenstander.

Stopwaarschuwing

Elk sprongbod moet worden voorafgegaan door het neerleggen van een Stopkaart. Ook een 2-opening of hoger is een sprongbod! Na ongeveer tien seconden moet de Stopkaart weer van tafel. De linkertegenstander moet een verplichte denkpauze van ongeveer tien seconden in acht nemen.

Uiteraard mag hij niet laten merken dat hij niets te overdenken heeft door zichtbaar de seconden af te tellen. Deze verplichte pauze heeft een groot voordeel. Als namelijk een speler door het sprongbod is verrast, omdat zijn al voorgenomen actie door die sprong plotseling niet mogelijk is, verraadt hij niet ongewild zijn kracht door de opeens noodzakelijke denkpauze. De Stopwaarschuwing is dan ook ter bescherming van de speler na de ‘jumper’. Groot nevenvoordeel is dat door de Stopkaart de kans op het onvoldoende bod (een bod dat lager is dan het voorgaande) kleiner is. Voor uitleg van een gealerteerde bieding is op de biedbox een speciale regel gereserveerd. Na intikken van de uitleg en het klikken op OK met Alert gaat deze automatisch naar tegenstanders en toeschouwers.

♦ Tip

Gids voor bridge 21

Als een speler wél springt, maar geen Stopkaart neerlegt, moet de linkertegenstander evengoed een denkpauze van tien seconden in acht nemen. Dat geldt ook als de Stopkaart maar heel even wordt neergelegd. Zolang de Stopkaart op tafel ligt, mag de linkertegenstander niet bieden. Als een speler ook na ruim tien seconden de Stopkaart laat liggen, mag u hem vriendelijk vertellen dat hij dat kaartje mag opruimen, omdat u niets mag doen zolang het er ligt.

Biedkaarten opruimen

De biedkaarten moeten worden opgeruimd tussen de laatste pas en het openleggen van de uitkomstkaart. Dus níét al na een bod dat waarschijnlijk wel het eindcontract zal worden… Er kan nog een bod komen, of een doublet…

De spelregels geven niet aan op welk moment de biedkaarten precies moeten worden opgeruimd. Als een speler vraagt om de biedkaarten nog even na de laatste pas te laten liggen, blijven ze liggen. Uiterlijk tot de uitkomst.

22 Gids voor bridge

Ongeoorloofde informatie

Er zijn onnoemelijk veel vormen van ongeoorloofde informatie. Als u een verkeerde hand uit het bord haalt en inziet, of als u in de pauze een verhaal hoort over een spel dat u nog moet spelen, is dat informatie die u niet mag gebruiken. Een speler die lang nadenkt en past. Het nadenken geeft in ieder geval aan dat hij iets heeft om over na te denken. Gevallen van ongeoorloofde informatie moet u melden aan de arbiter. Maar soms moet u daarmee wachten. Want zelfs met het vragen om arbitrage kan ongeoorloofde informatie ontstaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw partner uw bieding verkeerd uitlegt. Als u op dat moment de arbiter roept, kunt u daarmee uw partner wekken!

Hanteer als handvat dat voor een onregelmatigheid die alle spelers kunnen waarnemen, altijd direct de arbiter kan worden ontboden.

Een onregelmatigheid die voor de andere spelers nog niet waar te nemen is, zoals een verkeerde uitleg van partner, eist perfecte timing. Op het moment van die verkeerde uitleg mag u niets laten merken. U moet onbewogen blijven kijken en wachten tot u leider of blinde wordt. En als u moet tegenspelen, moet u zelfs wachten tot na de laatste slag.

Een bekend voorbeeld van ongeoorloofde informatie is: met een 4-kaart of langer in klaveren, vragen of de 1♣-opening echte klaveren belooft.

Ongeoorloofde informatie wordt ook vaak non-verbaal overgebracht. Zoals een verontwaardigde beweging, schrikreactie of verbaasde blik na partners voorspelen van een bepaalde kleur.

On5regelmatigheden tijdens het bieden

Ongeoorloofde informatie tijdens het bieden is elke informatie die langs andere weg wordt overgedragen dan uit reglementair correcte biedingen. ♣

Uitleg

Gids voor bridge 23

Zichtbaar denken…

U kent ze wel, de bewegende hand boven de biedkaarten… Die, na eerst weifelend boven de paskaartjes te hebben gehangen, toch kiest voor een bod, of andersom. Een veel voorkomende vorm van ongeoorloofde informatie. Informatie waar partner niets mee mag doen!

Opengevallen kaart tijdens of voor het bieden

Als een kaart per ongeluk open op tafel of op de grond valt, roept u in iede geval even de arbiter. Die weet precies op welke wijze zoveel mogelijk schade wordt voorkomen.

Bieding voor de beurt

Vraag direct arbitrage! Vooral op dit onderdeel is de regelgeving zeer complex.

Zo maakt het uit óf er al is geboden, wat er is geboden, welke speler aan de beurt was, etc.

Onvoldoende bod

Vraag direct arbitrage!

De linkertegenstander doet een bieding na het onvoldoende bod

Als de linkertegenstander na het onvoldoende bod biedt, geldt dat als een acceptatie van het onvoldoende bod en gaat het bieden zonder verdere rechtzetting door. Als de linkertegenstander in het voorbeeld meteen past, en de volgende twee spelers ook, wordt 1♥ gespeeld. Ook kan de linkertegenstander het onvoldoende hartenbod accepteren en zijn partners schoppenkleur steunen met… 1♠!

Laat niet zien wat u allemaal denkt. Houd uw hand uit de buurt van de biedkaarten tot u weet wat u wilt pakken! Zodra u een biedkaart uit de biedbox pakt, geldt die bieding.

♦ Tip

Zoals 1♥ na 1♠.

Voorbeeld

24 Gids voor bridge

Soms correctie zonder verdere rechtzetting

Vooral het onvoldoende bod kent sinds de Spelregels van 2007 mooie voorbeelden van schadeherstel. Allereerst zal de arbiter aan de linkertegenstander vragen of die het onvoldoende bod accepteert. Met een duidelijk beeld van de gevolgen van wel én niet accepteren.

Als de linkertegenstander het onvoldoende bod NIET accepteert en de arbiter van oordeel is dat de informatie van het onvoldoende bod niets toevoegt aan de informatie die de vervangende bieding overbrengt, mag die vervangende bieding zónder verdere rechtzetting worden gedaan. De spelregelwijziging van 2007 geeft extra ruimte voor een aanpassing zonder verdere rechtzetting. Zelfs een straffeloze vervanging van het onvoldoende bod in een doublet is niet uitgesloten!

Als het onvoldoende bod (én het nieuwe bod) niet conventioneel is, en de genoemde speelsoort zo laag mogelijk wordt herhaald, is er eveneens geen verdere rechtzetting.

Het is van het grootste belang dat zowel de speler die het onvoldoende bod neerlegde, als diens linkertegenstander nog geen enkele actie onderneemt voordat de arbiter de mogelijkheden heeft uitgelegd.

Met elke actie voor diens komst, kan veel recht verloren gaan.

Ontoelaatbare bieding

Een doublet zonder voorafgaand bod van een tegenstander, een redoublet dat niet volgt op een doublet van

een tegenstander en een onmogelijk contract als 8♥, zijn ontoelaatbare biedingen.

Het onvoldoende bod en het bod voor de beurt zijn onreglementaire biedingen. Maar wel toelaatbaar. Een onreglementair bod mag worden geaccepteerd door de linkertegenstander. Een ontoelaatbare bieding niet; die moet te allen tijde worden gecorrigeerd! een bod = 1♣ t/m 7SA

een bieding = elk bod, pas, doublet en redoublet

Uitleg

Gids voor bridge 25

Vraag direct arbitrage na een ontoelaatbare bieding. Het onreglementaire (re)doublet moet namelijk in ieder geval worden vervangen door een reglementair correcte bieding.

Ook nu kunnen veel rechten verloren gaan door een actie vóór de komst van de arbiter! Dat geldt ook voor de linkertegenstander van de speler die de onreglementaire bieding deed.

Onbedoelde bieding en biedfout

Ondanks het ogenschijnlijk uiterst minieme verschil tussen een onbedoelde bieding en een biedfout, is het verschil tussen beide rechtzettingen bijzonder groot!

Onbedoelde bieding

Een onbedoelde bieding mag zonder enige rechtzetting worden gecorrigeerd als ook de arbiter oordeelt dat uw bieding geen moment bedoeld kon zijn én zolang uw partner na uw fout nog geen bieding deed. Dus ook na een bieding van uw linkertegenstander is het van belang meteen arbitrage te vragen als uw partner nog niet heeft gesproken. Vertel nog niet de aard van uw fout!

Komt uw partner na uw vergissing niet meer aan de beurt, omdat u of uw linkertegenstander de laatste pas op tafel legde, dan is eveneens herstel mogelijk, zolang de uitkomstkaart nog niet open op tafel ligt. Is deze termijn van herstel reeds verstreken, dan mag u niets laten merken van uw fout, geen arbitrage vragen en moet u gewoon doorbieden. Meldt u tóch uw vergissing, dan gaat daarmee gemakkelijk ongeoorloofde informatie over tafel. En dat kan tegen u werken.

Onbedoelde bieding is een bieding die u geen moment hebt overwogen; uw hand pakte iets anders dan uw hoofd wilde.

Een biedfout is een bieding die u op het moment dat u bood, hoe kort ook, wilde doen.

Ook een bieding die u deed omdat u een speelkaart verkeerd had gesorteerd, of een biedkaart van een andere speler over het hoofd zag, valt onder biedfout.

Uitleg

26 Gids voor bridge

Biedfout

Vrijwel meteen nadat u hebt geboden, wilt u dat bod veranderen. Ongeacht of u een eigen speelkaart over het hoofd zag, een op tafel liggende bieding, of een conventie even was vergeten, deze fout mag niet worden hersteld.

Als u toch, voordat uw linkertegenstander heeft geboden, uw bieding verandert, zal de arbiter ten tonele moeten verschijnen.

Waarom dat grote verschil in behandeling van een onbedoelde bieding

en een biedfout?

Omdat een onbedoelde bieding geen moment een serieuze optie was, geeft de onbedoelde bieding ook geen enkele informatie over de kracht en verdeling.

Een biedfout daarentegen geeft wel degelijk informatie over de hand; omdat het in ieder geval heel kort wel een optie was.

Verkeerde uitleg

Onder verkeerde uitleg wordt elke uitleg verstaan die afwijkt van wat is afgesproken en op de systeemkaart staat.

Ook het niet alerteren van een afspraak die alerteerplichtig is, valt onder verkeerde uitleg. De tegenstanders

verwachten dan immers de gangbare betekenis.

Uitleg

Gids voor bridge 27

Juiste en volledige uitleg

Als een tegenstander vraagt naar de betekenis van uw partners bieding, bent u verplicht die zo volledig mogelijk uit te leggen: kleur(en), lengte en puntenkracht. En dan niet alleen de expliciete afspraak, maar ook uw biedgewoonten. Wanneer de uitleg niet volledig is, zal de arbiter beslissen dat er sprake is van ‘verkeerde uitleg’.

Als uzelf een verkeerde uitleg gaf…

… (of niet alerteerde terwijl dat wel had gemoeten), meldt u uw vergissing meteen na het ontdekken van uw fout. De arbiter zal dan bepalen hoe daarmee moet worden omgegaan.

Als uw partner een verkeerde uitleg gaf…

… mag u dat op geen enkele manier laten merken. Elke vorm van verrassing of verbijstering is een vorm van ‘ongeoorloofde informatie’.

U mag ook op geen enkele wijze gebruikmaken van partners misverstand.

Als uw bod harten belooft, en partner vertelt de tegenstanders dat hij uw bod als interesse ziet voor een heel andere kleur, mag u niet nóg een keer harten bieden om partner te wekken. U moet partners actie zien als een correcte reactie op uw bieding en zelfs niet de schijn wekken dat u gebruik maakt van de ongeoorloofde informatie!

• Op het moment dat uw partner de verkeerde uitleg geeft, mag u géén arbitrage vragen en niets laten merken van diens vergissing! • Als het bieden is afgelopen, en u wordt leider of dummy, moet u de verkeerde uitleg direct herstellen! Vraag daar de arbiter bij, want het is mogelijk dat het bieden nog mag worden hervat!

• Als u tegenspeler wordt, moet u de verkeerde uitleg melden ná de laatste slag. Ook als de tegenstanders niets merkten van de verkeerde uitleg, bent u verplicht de arbiter na het spelen te waarschuwen!

28 Gids voor bridge

U bood verkeerd, partner alerteert en geeft de juiste uitleg, waardoor u weet dat uw bod verkeerd was…

De combinatie biedvergissing met de juiste uitleg is op zich geen overtreding.

Een biedvergissing mag u maken. U bent wél in overtreding zodra u laat merken dat u zich vergiste, of als u die juiste uitleg van uw partner gebruikt bij het verdere bieden. Ook als partner alerteert, zonder dat wordt gevraagd naar de betekenis, is dat alert voor u verboden informatie. U zult met de acties van partner moeten omgaan zoals u ook zou hebben gedaan zónder die alarmbel van het alert.

In tegenstelling tot het geven van verkeerde uitleg, hoeft u een gemaakte biedfout niet aan de tegenstanders te melden.

Daar is echter wel één uitzondering op. Een storende conventie, zoals Ghestem, Muiderberg, Multi, moet u goed beheersen. U loopt namelijk het grote risico dat de arbiter een biedfout met de correcte uitleg toch ziet en behandelt als een verkeerde uitleg aan uw tegenstanders!

Omgaan met een denkpauze

Let wel, vaak gaat er ongeoorloofde informatie over tafel als een denkpauze wordt gevolgd door een negatieve bieding, meestal ‘pas’. Als iemand lang nadenkt na de 1♠-opening van zijn partner en vervolgens vraagt naar het aantal azen met 4SA, geeft de denkpauze geen concrete informatie over partners afwegingen. Wat betekent dat er ook geen sprake kan zijn van ongeoorloofde informatie.

Als een speler duidelijk lang nadenkt voordat hij een bieding doet, kán dat ongeoorloofde informatie geven.

De speler geeft met zijn denkpauze in ieder geval de informatie dat hij iets heeft om over na te denken, en

daarmee dat zijn uiteindelijke actie op de grens zal liggen van een andere bieding.

Uitleg

Gids voor bridge 29

Bieden na een denkpauze van partner mag…

… op voorwaarde dat uw hand uw actie volledig rechtvaardigt zónder de informatie die de denkpauze geeft.

Als een tegenstander actie onderneemt na een denkpauze van zijn partner…

… en u niet uitsluit dat die denkpauze toch van invloed zou kunnen zijn, kunt u daar als volgt mee omgaan.

1. U stelt vast welke speler volgens u nadacht, en zegt dat u het recht o het inzicht van de arbiter te vragen even in de koelkast zet tot na d dertiende slag.

2. Als de tegenstanders de denkpauze ontkennen, is dat een reden om de arbiter metéén uit te nodigen.

3. Als u niet zeker weet of de denkpauze een rol speelde en u vermoedt dat u hierdoor benadeeld bent, vraagt u naar het inzicht van de arbiter.

Die heeft daar immers voor doorgeleerd.

30 Gids voor bridge

Alleen nog vragen naar het te spelen contract en uitleg

Na de eerste slag mogen de leider en de tegenspelers als ze aan de beurt zijn om (bij) te spelen, alleen vragen naar het contract dat wordt gespeeld en naar de uitleg van een bieding. Niet meer naar het volledige biedverloop. Voor de leider geldt dat recht ook als dummy aan de beurt is om (bij) te spelen. Ook mag worden gevraagd of het contract is gedoubleerd, maar niet door wie.

Het uitkomen en correct (bij)spelen

Ook als u zeker weet dat u moet uitkomen, komt u met een gesloten kaart uit; in ieder geval tot zeker is dat u inderdaad moet uitkomen. Blijkt dat u toch niet had mogen uitkomen, dan kunt u zonder gevolgen uw geslotenkaart terugnemen.

Schikking van dummy’s kaarten

Nadat de uitkomstkaart open ligt, en niemand de juistheid daarvan bestrijdt, egt dummy zijn kaarten open op tafel. Kleur bij kleur, en per kleur van hoog naar laag, de hoogste kaarten het dichtst bij de tafelrand. De eventuele troefkaarten rechts, gezien vanuit dummy.

Het spelen van dummy’s kaarten

Dummy pakt pas een kaart nadat de leider die heeft aangeduid. Zelfs als in een bepaalde kleur maar één kaart ligt, houdt dummy zijn handen bij zich!

Dat heeft een belangrijk nevenvoordeel: daarmee geeft dummy de leider namelijk alle gelegenheid een speelplan te maken!

Elke kaart op dezelfde wijze bijspelen

Alle kaarten horen op dezelfde wijze te worden gespeeld. Er mag geen onderscheid zijn tussen het spelen van een kaart waarmee ‘alleen maar’ wordt bekend en de kaart waarmee een ‘terugspeelsignaal’ wordt overgedragen.

Ook nadrukkelijk naar de partner kijken bij het neerleggen van een kaart waarmee om terugkomst in een bepaalde kleur wordt gesmeekt, is absoluut verboden!

Re6chten en plichten tijdens het spelen

Gids voor bridge 31

Pas een kaart pakken om bij te spelen als u aan de beurt bent

Pas als een speler aan de beurt is om bij te spelen, mag hij een kaart uit zijn waaier pakken en die spelen.

Het is niet toegestaan om alvast een kaart in de hand te nemen voordat de rechterspeler heeft (bij)gespeeld.

Als de leider een kaart voorspeelt en waarschijnlijk wil gaan snijden, waarop de speler achter dummy al een kaart in zijn handen neemt alsof het wel of niet snijden voor hem niet uitmaakt, is dat eveneens niet correct. En een vorm van puur vals spel als die speler na de gespeelde kaart van dummy, die kaart verwisselt.

Niet nadenken als er niets te denken valt

Nadenken met slechts een singleton in de gevraagde kleur, of met alleen lage kaarten om de leider te verleiden over u te snijden, is een vorm van onreglementaire misleiding! Ook dán is het goed om arbitrage te vragen.

Alleen vertellen wat de afspraak is, niet wat u in handen hebt

Als uw partner ♣H voorspeelt, wat in uw systeem ♣V belooft, wat antwoordt u dan als de leider aan u vraagt wat ♣H belooft, met ♣V in úw handen?

Dan is het correct om zonder blikken of blozen te antwoorden wat uw afspraak is. Bijvoorbeeld: ‘Mijn partner belooft daarmee ♣V, tenzij hij ♣H sec heeft, ♣AH-sec of ♣Hx.’

Bedenk dat elk voorbehoud ongeoorloofde informatie geeft… aan uw partner!

Die weet immers donders goed dat hij ♣V niet heeft, maar tast nog in het duister of ze bij u of de leider logeert.

32 Gids voor bridge

Het is vooral dit edele doel dat u kunt noemen als de leider u later van een leugen beticht. U sprak ook de waarheid, partner beloofde ♣V. U moet elke vraag over uw afspraken eerlijk en compleet beantwoorden en niet vertellen wat u in handen hebt.

Wanneer is een kaart gespeeld en mag die niet meer terug?

De (gedekte) kaart van de uitkomst

Ook de gedekte uitkomst geldt als uitkomst. Die mag niet zonder toestemmin van de arbiter worden teruggenomen.

Kaart van dummy

Als de leider een kaart noemt of zelf aanraakt met de bedoeling die kaart te spelen, geldt die als gespeeld. Een kaart even rechtleggen valt daar niet onder.

Maar… als de leider een door dummy te spelen kaart aanduidt die beslist niet door hem is bedoeld, mag dat worden hersteld zolang de leider zelf daarna niet heeft bijgespeeld. Voorwaarde is wel dat de aanduiding anders is dan wat het hoofd op dat moment dacht. Zoals iemand feliciteren terwijl ‘gecondoleerd’ wordt bedoeld. De arbiter zal moeten beslissen of de aangeduide kaart absoluut op dat moment onbedoeld was.

Kaart van de leider

Als de leider met een kaart een beweging maakt, met de beeldzijde zichtbaar, waaruit duidelijk kan worden opgemaakt dat hij die kaart wil spelen, geldt die kaart als gespeeld.

De kaart van de leider geldt ook als gespeeld als de gepakte kaart met de zichtbare beeldzijde de tafel (nagenoeg) raakt.

Kaart van tegenspeler

Als een tegenspeler zijn te spelen kaart zo houdt dat zijn partner de beeldzijde hád kunnen zien, is die kaart gespeeld. Niet van belang is of de partner de beeldzijde werkelijk zag. Of de leider de beeldzijde heeft gezien maakt niet uit.

Gids voor bridge 33

Gespeelde kaart nog even zien

Zolang een speler zijn kaart nog niet heeft dichtgelegd, mag hij de andere spelers vragen hun al dichtgelegde kaart te laten zien. Wie zijn kaart dicht heeft liggen, is dat recht kwijt. Een speler mag – totdat een kaart is gespeeld in de volgende slag – na het dichtleggen alleen nog zijn eigen laatst gespeelde kaart bekijken, bijvoorbeeld om te controleren of hij aan slag is.

Alleen inzien met toestemming van de arbiter

Kaarten van reeds gespeelde slagen mogen alleen worden ingezien met toestemming van de arbiter. Ook na een vermeende verzaking!

Dummy, rechten en plichten

Wat dummy NIET mag

• Dummy mag op geen enkele wijze het spel beïnvloeden; ook niet met uitingen van instemming, afkeuring, blijdschap of teleurstelling, of alvast de hand bewegen in de richting van een vrije kaart.

• Dummy mag niet als eerste de aandacht vestigen op een onregelmatigheid.

• Dummy mag niet in de handen kijken van de tegenspelers en/of de leider.

• Dummy mag niet aan een tegenstander die niet bekent, vragen of die misschien verzaakt. Dat kan namelijk worden opgevat als het waarschuwen van de leider…

Wat dummy WEL mag

• Vragen of de leider – bij niet bekennen – misschien verzaakt.

• Voorkomen dat de leider uit de verkeerde hand voorspeelt.

• Nadat een andere speler de aandacht vestigde op een onregelmatigheid, de arbiter uitnodigen.

• Na de dertiende slag een plaatsgevonden onregelmatigheid melden. Ook dan kan de arbiter nog tot rechtzetting overgaan.

Maar… als de leider zelf aan slag is, en tegen dummy zegt: ‘Speel maar ♣B’, is daarmee al uit de verkeerde hand voorgespeeld. Dummy mag dan niets melden of laten merken!

Voorbeeld

34 Gids voor bridge

Nadat dummy tóch de handen van de leider of de tegenstanders

door eigen actie heeft gezien

Dan verliest dummy zijn rechten; en dat kan grote gevolgen hebben!

• Als dummy de leider dan waarschuwt uit de juiste hand voor te spelen, mag een van beide tegenspelers zeggen uit welke hand moet worden voorgespeeld. Ongeacht of de leider wel of niet uit de juiste hand wilde

voorspelen.

• Als dummy aan de leider vraagt of hij niet verzaakt, en de leider speelde inderdaad een onreglementaire kaart, dan moet de leider een reglementaire kaart bijspelen. De kans is groot dat de arbiter het aantal gemaakte slagen zal verlagen.

• Als dummy als eerste de aandacht vestigt op een overtreding van een tegenstander, wordt deze niet rechtgezet.

Uiteraard kan alleen de arbiter deze rechtzettingen opleggen.

Gids voor bridge 35

De verkeerde tegenspeler komt uit met een open kaart (de eerste kaart van het spel)

Dit is een van de meest voorkomende en onnodige fouten. Onnodig, omdat een gedekte uitkomst geen enkel probleem geeft! Vraag direct arbitrage. Er is namelijk een scala aan mogelijke rechtzettingen.

En in sommige gevallen is een rechtzetting niet eens nodig!

De leider speelt voor uit de verkeerde hand

Als de leider uit de verkeerde hand voorspeelt, kan elke tegenspeler dat accepteren of weigeren. Zodra een tegenspeler dat verkeerde voorspelen accepteert of verbiedt, is die keus definitief. Overleg tussen tegenspelers mag namelijk niet plaatsvinden. Als beide tegenspelers tegelijk een verschillende voorkeur uitspreken, geldt de voorkeur van de speler die links zit van de voorgespeelde kaart.

De leider of tegenspeler speelt een kaart voor de beurt voor

Elk voorspelen voor de beurt, van leider, dummy of tegenspeler, wordt automatisch geaccepteerd als de hand die daarop volgt een kaart bijspeelt.

Een opengevallen kaart tijdens het spelen

Als een kaart tijdens het spelen openvalt, zijn er verschillende correcties mogelijk. Nodig de arbiter uit, die kan u precies vertellen hoe onnodige schade kan worden voorkomen. Een opengevallen kaart van de leider mag zonder consequentie terug in de hand van de leider.

Verzaking

Als een speler een kaart bijspeelt in een andere kleur dan waarin is uitgekomen, terwijl hij wél één of meer kaarten heeft in de uitgekomen kleur, is er sprake van een verzaking.

Vraag direct om arbitrage. De juiste rechtzetting hangt namelijk af van verschillende factoren. Het aantal over te dragen slagen varieert van nul tot veel!

Re7chten en plichten na een onregelmatigheid tijdens het spelen

36 Gids voor bridge

Over het rechtzetten van een verzaking bestaan veel misverstanden.

Daarom geven we de uitgangspunten.

1. In veel gevallen moet de verzakende partij één of twee slagen overdragen aan de niet-verzakende partij. Oók als de verzaking geen extra slag(en) oplevert voor de verzakende partij. Deze regel voorkomt dat in de meeste gevallen de niet-verzakende partij wordt benadeeld. Voordeel daarvan is dat de arbiter niet na elke verzaking het spel moet analyseren om eventueel nadeel voor de niet-overtredende partij vast te stellen.

2. Als het aantal slagen van de verzakende partij – ná het overdragen van een of twee slagen – gelijk is aan het aantal slagen dat zou zijngemaakt zónder verzaking, is dat het mooiste herstel. Beide partijen hebben dan immers geen nadeel, waardoor ook de resultaten aan de andere tafels niet worden beïnvloed door een ‘sterk afwijkende’ score.

3. Als het aantal slagen van de verzakende partij – ook na het overdragen van één of twee slagen – toch nog méér is dan het aantal slagen dat zou zijn gemaakt zónder verzaking, zal de arbiter het resultaat aanpassen naar het aantal slagen dat zou zijn gemaakt zónder die verzaking.

Nadat een speler zegt dat er is verzaakt, mogen de reeds gespeelde kaarten niet worden opengelegd om te controleren of inderdaad is verzaakt! Alleen de arbiter kan zo’n onderzoek starten.

Opgelet♠

De leider verzaakte en maakte elf slagen in een 3SA-contract. Daarvan moet hij twee slagen overdragen, waardoor negen slagen overblijven. Volgens de arbiter had hij zónder verzaking acht slagen gemaakt. In dat geval wordt de score 3SA-1.

Voorbeeld

Gids voor bridge 37

4. Als één of twee slagen moeten worden overgedragen, kunnen dat nooit slagen zijn die vóór de verzaking zijn gemaakt. Alleen gemaakte slagen vanaf de verzaking kunnen worden overgedragen.

Dat betekent dat als de leider 2♠ speelt, acht slagen heeft gemaakt en daarná verzaakt, nooit down kan gaan door eventueel over te dragen slagen.

En als de tegenstanders in datzelfde 2♠-contract al zes slagen op het droge hebben en daarna verzaken, zal de leider nooit 2♠-contract kunnen noteren door de rechtzetting.

Claimen, opeisen en afstaan van slagen

Als een speler, zowel de leider als een tegenspeler, denkt dat verder spelen niet meer nodig is, omdat hij bijvoorbeeld alle resterende slagen in zijn handen heeft, mag hij ‘claimen’.

Om te kunnen claimen hoeft u niet zelf aan slag te zijn.

Een claim bestaat uit: vertellen op welke wijze u nog hoeveel slagen verwacht te maken of af te staan.

Na een claim wordt niet meer gespeeld!

Opgelet♠

Claimvoorbeelden:

• ‘Ik maak eerst ♠AH, daarna steek ik in ruiten over naar dummy, waarna ik alle klaveren maak.’

• ‘Ik geef alleen nog troefaas af; daarna maak ik alle ruitens.’

• ‘Ik haal eerst de twee troeven op, daarna speel ik de klaveren.’

Voorbeeld

38 Gids voor bridge

Als u het niet eens bent met een claim, of aan de juistheid daarvan twijfelt, zegt u dat u graag de arbiter laat meekijken. Aan een uitnodiging als: ‘Speel toch nog maar even door’, bijvoorbeeld omdat de betreffende tegenspeler nog een troefkaart in handen heeft, mag geen gevolg worden gegeven. Terecht, omdat dat verzoek niet zonder reden zal worden gedaan. Ook als de claimer van plan was een bijkleur te spelen, of dacht dat de volgorde niet uitmaakt, zal hij na zo’n verzoek voor alle zekerheid eerst troef spelen. Alleen de arbiter stelt vast welk resultaat moet worden geschreven.

Als uw partner akkoord gaat met een claim, terwijl u verwacht dat uw partner nog een slag kan maken, is die slag nog niet definitief verloren.

Als de claimer een of meer slagen afstaat, en na zijn claim blijkt dat hij met welk vervolg ook méér slagen zou maken, is herstel eveneens niet uitgesloten.

Alle reden dus om bij de minste twijfel over de juistheid van een claim arbitrage te vragen.

Overeenstemming na het spelen

Als de laatste kaart is gespeeld, wordt het resultaat van dat spel vastgesteld. De twee partijen moeten het eens zijn over het behaalde aantal slagen én over het contract. Pas dan kan het resultaat worden opgeschreven of ingevoerd in de Bridgemate. Is er geen overeenstemming? Vraag dan de hulp van de arbiter. Ruim in ieder geval uw kaarten nog niet op. Laat ze in de juiste volgorde liggen. Doet u dat niet, dan verspeelt u wellicht uw rechten.

Gids voor bridge 39

Alerteren De tegenstanders waarschuwen dat een uitleg nodig kan zijn.

Met de Alertkaart of met een klop op tafel.

Bieding Elk bod, pas, doublet en redoublet.

Bod 1 t/m 7 + speelsoort; van 1♣ t/m 7SA.

Claimen Stoppen met spelen, waarbij degene die claimt meteen vertelt met welke speelwijze hij welk aantal slagen denkt te zullen maken.

Honneur Aas, Heer, Vrouw, Boer en Tien.

Psych, Psychologische bieding Een bieding die grof afwijkt van het biedsysteem om de tegenstanders te misleiden. Dat is toegestaan, op voorwaarde dat de verrassing voor de partner net zo groot is als voor de

tegenstanders. Kleine afwijkingen, zoals een zwakke twee op een 5-kaart, terwijl een 6-kaart wordt beloofd, vallen niet onder de psych! Dat zijn afwijkingen die NIET zijn toegestaan, zodra de partner daar rekening mee gaat houden.

Uitkomst De eerste gespeelde kaart in de eerste slag.

Voorspelen Het spelen van de eerste kaart van een slag.

Wedstrijdleider Degene die is belast met de leiding van een wedstrijd en met de toepassing van de spelregels. De wedstrijdleider is ook verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van de bridgesessie. Hij heeft de bevoegdheid spelers voor de rest van een zitting te schorsen.

De8finities

 

Dit boekje is bedoeld om de sfeer aan de bridgetafel leuk te houden. Het gaat in op rechten en plichten, met het doel bridgers houvast te geven in onvoorziene situaties.

Wat zijn dan de regels en hoe los je problemen op een prettige manier op?

Dit boekje is tot stand gekomen door de inzet van heel veel betrokken bridgers onder leiding van Rob Stavers. Zij maken zich zorgen over de ‘sfeer aan tafel’ op veel clubs. Juist bij clubs die niet competitief zijn ingesteld en waar voor de gezelligheid gespeeld wordt, leiden onvoorziene omstandigheden vaak tot irritatie aan tafel. Dit boekje hoopt een bijdrage te leveren om irritatie te voorkomen.

Het boekje richt zich op elke clubspeler, van beginner tot gevorderde.

Zeker mensen die zich voor het eerst bij een club aansluiten kunnen er veel van opsteken. Zij kunnen het boekje zien als een soort naslagwerk.

Het boekje bevat te veel informatie om het als leesboek te zien.

De makers hopen, met de NBB, dat dit boekje voorziet in een behoefte. De NBB heeft daarom besloten het boekje tegen kostprijs beschikbaar te stellen.

Speciaal woord van welkom voor pure beginners!

Dit boekje is voor gelouterde clubbridgers en pure beginners. Toch is een speciaal welkom voor degenen die nu de bridgewereld binnentreden volledig op z’n plaats. Namens bridgend Nederland.

Want zonder toevoer van nieuwe bridgers zou ons edele spel snel uitsterven.

Schrik niet van het aantal pagina’s. Denk ook niet dat ervaren clubspelers deze regels allemaal kennen. Want als dat zo was, was dit boekje nooit geschreven.

De combinatie van een wekelijkse bridgemiddag en/of –avond, met het af en toe doorlezen van een hoofdstuk, is voldoende om verbazend snel te weten wat uw rechten en plichten zijn. Natuurlijk zult u als beginner ondanks uw goede bedoelingen regelmatig een recht met voeten treden. Dat mag, en moet ook kunnen.

Eveneens namens bridgend Nederland durf ik u te beloven dat we daarop met alle begrip zullen reageren en … in veel gevallen zelf er ook van leren.

Rob Stravers

 

Rob Stravers

Uitgave is mede mogelijk gemaakt door de NBB

Rechten en plichten aan de bridgetafel ter waarborging van een plezierige sfeer

 

Colofon

Tekst: Rob Stravers

Tekst en inhoud: Een lezerspanel van 150 bridgers, Ad van Gemert, Siger Seinen,

Ron Jedema en Joseph Amiel

Eindredactie: Rob Stravers

Productie: Joanie Nannings, Communicatie, NBB

Vormgeving: Joanie Nannings, Communicatie, NBB

Omslagfoto: Joanie Nannings, Communicatie, NBB

Druk: Drukkerij Uleman De Residentie

Augustus 2010

Copyright: De inhoud van dit boek verhoogt het plezier aan de bridgetafel. Daarom mag de tekst worden vermenigvuldigd en verspreid, mits dat geschiedt zonder winstoogmerk.

Verspreiding met het oogmerk winst te maken, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de NBB en Rob Stravers.